శ్రీవిరించి - జాబితా

సం - నెలవిషయమురచయితవర్గీకరణ
1997-07కథావస్తువు కలల ప్రపంచంశ్రీవిరించితెలుగు కథలఫై విమర్శ
1997-12కథావస్తువు దేశీయతశ్రీవిరించితెలుగు కథలఫై విమర్శ
1999-04కథానిక ప్రాభవం ప్రభావంశ్రీవిరించితెలుగు కథలఫై విమర్శ
2000-05మారుతున్న ప్రపంచం మాటల కూర్పులుశ్రీవిరించిసాహిత్యం,ఆధునికాంతర సాహిత్యం
2004-12మంచితనాన్ని మించిన మనిషి (గురజాడ)శ్రీవిరించిసాహిత్య వేత్తల జీవిత చరిత్ర
2005-05అన్నాసి కొండన్నశ్రీవిరించిబౌద్ద మతం
2007-02మధురం మధురాక్షరం ప్రాంతీయత నుంచి పర్యావరణం వరకూశ్రీవిరించివినియుక్త శాస్త్రాలు
2007-05అమెరికన్‌ ధర్మ ప్రవర్తకుడు కల్నల్‌ హెచ్‌ఎస్‌ ఆల్కాట్‌శ్రీవిరించిమతం
2007-06తెలుగులో తొలి ఆంగ్ల రచనలు జర్నలిజం బాటలో ప్రథమ ప్రయత్నాలుశ్రీవిరించిసాధారణ విషయాలు