శివరామకృష్ణ - జాబితా

సం - నెలవిషయమురచయితవర్గీకరణ
2001-03తన అస్తిత్వాన్ని కోల్పోకుండా విశ్వంతో మమేకం కావడమే శ్రేయస్సుఎమ్ శివరామకృష్ణమనో విజ్ఞాన శాస్త్రం
2003-11కథ కథనంఎమ్ శివరామకృష్ణతెలుగు నవల ఫై విమర్శ
2004-05సుఖ దుఃఖాల మూలం మనస్సే అంటున్న బౌద్ధంశివరామకృష్ణబౌద్ద మతం
2005-05బౌద్ధ ధర్మం, అర్థం : పరమార్థంశివరామకృష్ణబౌద్ద మతం
2006-06అంతర్యంలో అనాహత రాగాలుఎమ్ శివరామకృష్ణతెలుగు కవిత్వం ఫై విమర్శ
2006-12భాషలో, భావంలో ‘ధ్వని’ : ఒక కొత్త కోణంఎమ్ శివరామకృష్ణసాహిత్య విమర్శ
2007-01చూసే చక్షువులు చెప్పవు మాట్లాడే నాలిక చూడదుఎమ్ శివరామకృష్ణవినియుక్త శాస్త్రాలు
2007-02అర్థం అర్థవంతం అవటమే ‘పరమార్థం’ఎమ్ శివరామకృష్ణభాష
2007-03జెన్‌ లకాన్‌ఎమ్ శివరామకృష్ణహిందూ మతం
2010-05పసితనంలోనే పండిన కారుణ్యపు పంటఎమ్ శివరామకృష్ణబౌద్ద మతం