తిరుమలరావు - జాబితా

సం - నెలవిషయమురచయితవర్గీకరణ
1992-08బోరిస్‌ సాస్టర్‌నాక్‌తిరుమలరావుసాహిత్య వేత్తల జీవిత చరిత్ర
1994-07శృంగారం సెక్సుసర్దేశాయి తిరుమలరావుమహిళలు, సెక్స్ సమస్యలు
2003-07సమ సమాజం గురించిసర్దేశాయి తిరుమలరావుసామాజిక శాస్త్రాలు
2003-09సమసమాజం గురించిసర్దేశాయి తిరుమలరావు
2003-10సమసమాజం గురించిసర్దేశాయి తిరుమలరావు
2003-12సమసమాజం గురించిసర్దేశాయి తిరుమలరావు
2004-01సమసమాజం గురించిసర్దేశాయి తిరుమలరావు
2004-02సమ సమాజంలో మానవాత్మ అను: సర్దేశాయి తిరుమలరావుఆస్కార్‌ వైల్డ్‌సామాజిక శాస్త్రాలు
2004-03సమసమాజంలో మానవాత్మఅను: సర్దేశాయి తిరుమలరావు
2004-04సమసమాజంలో మానవాత్మఅను: సర్దేశాయి తిరుమలరావు