గాంధీ - జాబితా

సం - నెలవిషయమురచయితవర్గీకరణ
1993-06నెహ్రూ గాంధీ సంస్థానంమాకినీడి సూర్య భాస్కర్‌సామాజిక శాస్త్రవేత్తల జీవిత చరిత్ర
1994-03గాంధీజీ తాత్విక నేపథ్యంపోతుకూచి సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రిసామాజిక శాస్త్రవేత్తల జీవిత చరిత్ర
2001-10గాంధీ రవీంద్రుడుశివలింగంసామాజిక శాస్త్రవేత్తల జీవిత చరిత్ర
2003-05స్వీకారానికి తిరస్కారానికి మధ్య మార్గం : బుద్ధుడు, గాంధీ, టాగోర్‌వాడ్రేవు చినవీరభద్రుడుబౌద్ద మతం
2005-07బుద్ధుడు గాంధీ రాహుల్‌ సాంకృత్యాయన్‌బౌద్ద మతం
2005-10గాంధీ మతం గాంధీసామాజిక శాస్త్రవేత్తల జీవిత చరిత్ర
2007-08సత్యాన్వేషణ గురించి రోమారోలా, గాంధీసామాజిక శాస్త్రాలు
2010-02గాంధీ నిర్యాణంపెరల్‌ ఎస్‌ బక్‌సామాజిక శాస్త్రవేత్తల జీవిత చరిత్ర