సి ధర్మారావు - జాబితా

సం - నెలవిషయమురచయితవర్గీకరణ
1991-05సి ధర్మారావు తనదైన ఒక అద్భుత ప్రపంచాన్ని సృష్టించుకున్న గ్రహంగ్రీన్‌మంచిరాజు శ్యామలరావుసాహిత్య వేత్తల జీవిత చరిత్ర
1991-09ఇక అమెరికాలో రావలసిన పెరిస్ట్రోయికాసి ధర్మారావుదేశ చరిత్ర, నాగరికత
1994-04భారత రాజ్యాంగం దగా పడుతున్న ప్రజలుసి ధర్మారావుదేశ చరిత్ర, నాగరికత
2000-05ఆధునిక యక్షుడి ప్రశ్నలు పది?సి ధర్మారావుతెలుగులో ఇతర రచనలు
2000-08యక్ష ప్రశ్నలు మరో పది!సి ధర్మారావుతెలుగులో ఇతర రచనలు
2001-07యక్ష ప్రశ్నలు ముచ్చటగా మూడో పదిసి ధర్మారావుతెలుగులో ఇతర రచనలు
2002-08ఆధునిక యక్ష ప్రశ్నలు నాలుగోపదిసి ధర్మారావుతెలుగులో ఇతర రచనలు
2002-11సృష్టి చేసిన తప్పుకి శిలువ మోస్తున్న స్త్రీ, పురుషులుసి ధర్మారావుమహిళలు, సెక్స్ సమస్యలు