సి డి ఆఫ్‌విర్నెస్‌ - జాబితా

సం - నెలవిషయమురచయితవర్గీకరణ
2003-12కౌంట్‌ మారిస్‌ పోలిడోర్‌ మేరీ బెర్నార్డ్‌ మీటర్లింక్‌ సి డి ఆఫ్‌విర్నెస్‌,అను: బి వి రామిరెడ్డిబౌద్ద మతం
2004-01పాల్‌ జోహన్ లుడ్విగ్ హేస్సి డి ఆఫ్‌విర్నెస్‌‌,అను: బి వి రామిరెడ్డిపాశ్చాత్య సాహిత్యం ఫై విమర్శ
2004-06రుడ్యార్డ్ కిఫ్లింగ్సి డి ఆఫ్‌విర్నెస్‌,అను: బి వి రామిరెడ్డిపాశ్చాత్య సాహిత్యం ఫై విమర్శ
2004-07జియెసుకార్డుచ్చి సి డి ఆఫ్‌విర్నెస్‌,అను: బి వి రామిరెడ్డిపాశ్చాత్య సాహిత్యం ఫై విమర్శ
2004-08హెన్రీ సెంకివిక్‌ అను: బి వి రామిరెడ్డిసి డి ఆఫ్‌విర్నెస్‌పాశ్చాత్య సాహిత్యం ఫై విమర్శ
2004-09ప్రెడెరిక్‌ మిస్త్రల్‌ సి డి ఆఫ్‌విర్నెస్‌,అను: బి వి రామిరెడ్డిభారతీయ సాహిత్యం ఫై విమర్శ
2004-10హొజెడి ఎకెగరే ఐజాగురిసి డి ఆఫ్‌విర్నెస్‌,అను: బి వి రామిరెడ్డిపాశ్చాత్య సాహిత్యం ఫై విమర్శ
2004-11జోన్‌స్టెర్న్‌ మార్టినస్‌ జోర్న్‌సన్సి డి ఆఫ్‌విర్నెస్‌‌,అను: బి వి రామిరెడ్డిపాశ్చాత్య సాహిత్యం ఫై విమర్శ
2004-12క్రిస్టియన్‌ మత్తయ్యాస్‌ థియొడోర్‌ మొమ్మెన్‌సి డి ఆఫ్‌విర్నెస్‌,అను: బి వి రామిరెడ్డి క్రైస్తవ మతం