సత్తెనపల్లి రామమోహన్‌రావు - జాబితా

సం - నెలవిషయమురచయితవర్గీకరణ
1995-04నవ్వుల లోకంలో వెన్నెల పూలుసత్తెనపల్లి రామమోహన్‌రావుతెలుగు వ్యంగ్యం, హాస్యం
1995-05మధురవాణి మాట కచేరి పిట్టపోరు పిట్టపోరు…సత్తెనపల్లి రామమోహన్‌రావుతెలుగు వ్యంగ్యం, హాస్యం
1995-08మధురవాణి మాట కచేరి తిట్టుకోక శృంగారమా?సత్తెనపల్లి రామమోహన్‌రావుతెలుగు వ్యంగ్యం, హాస్యం
1995-09మధురవాణి మాట కచేరి : శృంగారంసత్తెనపల్లి రామమోహన్‌రావుతెలుగు వ్యంగ్యం, హాస్యం
1995-10కలకాలం కంట కన్నీరొలకినసత్తెనపల్లి రామమోహన్‌రావుసాహిత్య విమర్శ
1995-10మధురవాణి మాటలు ముదిరితే కలకంఠి కన్నీరొలికినసత్తెనపల్లి రామమోహన్‌రావుతెలుగు వ్యంగ్యం, హాస్యం
1995-11భావనా లోకంలో వెన్నెల చిందులుసత్తెనపల్లి రామమోహన్‌రావుసాహిత్యం,ఆధునికాంతర సాహిత్యం
1995-12మధురవాణి మాట కచేరి సాహిత్యంలో సరిగమలుసత్తెనపల్లి రామమోహన్‌రావుసాహిత్యం,ఆధునికాంతర సాహిత్యం
1996-09చూడ చూడ రుచుల జాడ లివెయెసత్తెనపల్లి రామమోహన్‌రావువినియుక్త శాస్త్రాలు