సంగీతం - జాబితా

సం - నెలవిషయమురచయితవర్గీకరణ
1992-08కల కళకె శేషగిరిరావుసంగీతం
1993-03సంగీతంలో సాంకేతిక పదాలుకొండిపర్తి శేషగిరిరావుసంగీతం
1995-03సంకా కుందన్‌లాల్‌ సగైల్‌రవీంద్రనాధ్ ఆలపాటిసంగీతం
1995-03కళలలో సెక్సు నీతికె వి రమణారెడ్డిసంగీతం
1995-06గానతపస్విని అంజనీబాయి మాల్బేకర్‌ఎస్‌ సదాశివసంగీతం
1995-08సంగీత సన్యాసం చేసిన కొందరు గాయనీమణులుఎస్‌ సదాశివసంగీతం
1997-12రవీంద్ర కవీంద్రుని కమ్రగానం శ్రుతులు, అప శ్రుతులుశివలింగంసంగీతం
1998-06కోయిల మధుర నాదంలోకొండిపర్తి శేషగిరిరావుసంగీతం
2002-08రాగము భావమువై కృష్ణకుమారిసంగీతం
2002-09క్షేత్రయ్య పదములు సంగీత ప్రాధాన్యతవై కృష్ణకుమారిసంగీతం
2003-06పాట పాడడానికే కాదు వినడానికి కూడా అభ్యాసం కావాలిరెంటాల శ్రీవెంకటేశ్వరరావుసంగీతం
2003-07సంగీతంతో సాంస్కృతిక దౌత్యందేవరాజు మహారాజుసంగీతం
2008-03సంగీతమపి సాహిత్యంఉద్దంటి రామమోహనరావుసంగీతం
2009-08కళలు నియతి : నియతి రాహిత్యంకాకుమాని శ్రీనివాసరావుసంగీతం
2010-03చీకటికి దీపం లోకహితం అన్నమయ పదంఎస్‌ ఎ టి రాజ్యలక్ష్మిసంగీతం