శివలింగం - జాబితా

సం - నెలవిషయమురచయితవర్గీకరణ
1993-04భారతీయ ఆలోచనాధార మేధా దారిద్య్రంశివలింగంతత్వశాస్త్రం
1993-08భారతీయ తాత్విక పరిణామము శివలింగం
1993-10ఆధునిక తాత్వికుడు- కృష్ణ చంద్ర బట్టచర్య శివలింగం
1993-11సమకాలిన సమాజం- మారుతున్న విలువలు శివలింగం
1994-02పురుషార్థాలు పుట్టు పూర్వోత్తరాలుశివలింగం
1994-03జీవితం అర్థం విలువశివలింగంసామాజిక శాస్త్రాలు
1994-08క్రిస్టాఫర్‌ కాడ్వెల్‌ మార్కి సజంశివలింగంసామాజిక శాస్త్రాలు
1996-06నూతి చీకటి గొంతులో వినిపించిన ఆగమనీతిశివలింగంతెలుగు కవిత్వం ఫై విమర్శ
1997-01కాల్పనిక వాస్తవవాది మేట్స్‌శివలింగంపాశ్చాత్య సాహిత్యం ఫై విమర్శ
1997-06భారతీయ తత్త్వశాస్త్రం క్రైస్తవుల అనువాదంశివలింగంతత్వశాస్త్రం
1997-12రవీంద్ర కవీంద్రుని కమ్రగానం శ్రుతులు, అప శ్రుతులుశివలింగంసంగీతం
1998-02అశ్వఘోషుని వజ్రఘోషశివలింగంబౌద్ద మతం
1998-03అగ్ని సరసున వికసించిన వజ్రం కెవిఆర్‌శివలింగంసాహిత్య వేత్తల జీవిత చరిత్ర
1998-07ఆధునికత ఆధునికాంతరతశివలింగంసాహిత్య విమర్శ
1998-09భారతీయ సంస్కృతి భాష్యకారుడు ఎఎల్‌ బాషంశివలింగంచరిత్రకారుల జీవిత చరిత్ర
1998-11భారతీయ తత్త్వశాస్త్ర చరిత్ర వేదాంత దర్శనంశివలింగంతత్వశాస్త్రం
1999-02అన్నా ఫ్రాయిడ్‌శివలింగంమనో విజ్ఞాన శాస్త్రం
1999-06అమెరికా కవి కారల్‌ శాండ్‌ బర్గుశివలింగంతెలుగు కవిత్వం ఫై విమర్శ
1999-07నూతన కాంతులు ప్రసాదించిన బౌద్ధిక సిద్ధాంత ద్వయం ప్రాంకుఫర్డు స్కూలుశివలింగంబౌద్ద మతం
1999-10శాంతి మానవహక్కులు అను: శివలింగంసమరోప్‌సామాజిక శాస్త్రాలు
2000-02ఆధునిక సమాజ సౌధ నిర్మాణ శిల్పి రామమోహన్‌ రాయ్‌శివలింగంసామాజిక శాస్త్రవేత్తల జీవిత చరిత్ర
2000-04ఆధునికానంతర పాశ్చాత్య సాహిత్య ధోరణులుశివలింగంసాహిత్యం,ఆధునికాంతర సాహిత్యం
2000-07హిందూ సంస్కర్త దయానంద సరస్వతిశివలింగంమతాధిపతుల జీవిత చరిత్ర
2000-08ప్రాచీన భారతం భూస్వామ్య వ్యవస్థశివలింగంసామాజిక శాస్త్రాలు
2000-09వేదార్థసారంశివలింగంమతం
2000-12చరిత్ర దర్శనంశివలింగందేశ చరిత్ర, నాగరికత
2001-03సామాజిక అస్తిత్వం వైయక్తికతశివలింగంసామాజిక శాస్త్రాలు
2001-10గాంధీ రవీంద్రుడుశివలింగంసామాజిక శాస్త్రవేత్తల జీవిత చరిత్ర
2002-01భారతీయ దర్శనాలుశివలింగంతత్వశాస్త్రం
2002-05వేదాంత దృష్టిలో బౌద్ధంశివలింగంబౌద్ద మతం
2002-06ప్రాచీన చరిత్ర కాల నిర్ణయంశివలింగందేశ చరిత్ర, నాగరికత
2002-10ఆదర్శ నైతిక రాజకీయ జ్యోతి జెపిశివలింగంసామాజిక శాస్త్రవేత్తల జీవిత చరిత్ర
2003-01కీట్సు కవిత్వం అంతర్ధ్వనిశివలింగంతెలుగు కవిత్వం ఫై విమర్శ
2003-05ఆచార్య నాగార్జునుడు మాధ్యమిక దర్శనంశివలింగంబౌద్ద మతం
2003-11కథా కథనంశివలింగంతెలుగు నవల ఫై విమర్శ
2004-01ఇస్మాయిల్‌ సంస్మరణశివలింగంసాహిత్య వేత్తల జీవిత చరిత్ర
2004-05బౌద్ధం హిందూ మతం లౌకికతత్వంశివలింగంబౌద్ద మతం
2004-08ఇతిహాసాల్లో వృత్తి కులాలు అశోక్‌ కుమార్‌ మజుందార్‌,అను: శివలింగంహిందూ మతం
2006-06రవీంద్ర కవీంద్రుని రూపకం నర్తకి పూజశివలింగంతెలుగు నాటకం ఫై విమర్శ
2006-0820వ శతాబ్దంలో తత్త్వశాస్త్రం పురోగతిశివలింగంతత్వశాస్త్రం