విష్ణువామన శిరవాడ్కర్‌ ‘కుసుమాగ్రజ్‌’ - జాబితా

సం - నెలవిషయమురచయితవర్గీకరణ
2007-04అను: జెలక్ష్మీ రెడ్డి కవిత్వం ఆభిజాత్య ఆవిష్కరణవిష్ణువామన శిరవాడ్కర్‌ ‘కుసుమాగ్రజ్‌’తెలుగు కవిత్వం ఫై విమర్శ