వల్లభనేని అశ్వినీకుమార్‌ - జాబితా

సం - నెలవిషయమురచయితవర్గీకరణ
2001-01కథలెందుకు?వల్లభనేని అశ్వినీకుమార్‌తెలుగు కథలఫై విమర్శ
2001-06అడ్డు గోడవల్లభనేని అశ్వినీకుమార్‌సామాజిక శాస్త్రాలు
2001-09సంస్కృతుల సంఘర్షణవల్లభనేని అశ్వినీకుమార్‌సంస్కృతి
2002-03మ్రోగే తంత్రులువల్లభనేని అశ్వినీకుమార్‌సాహిత్య విమర్శ
2002-08ఒక సంస్కృతిగా రూపు చెందని అమెరికావల్లభనేని అశ్వినీకుమార్‌సంస్కృతి
2003-09కాలజ్ఞానంవల్లభనేని అశ్వినీకుమార్‌
2004-08సీమారహిత సైకత కాసారంవల్లభనేని అశ్వినీకుమార్‌సాహిత్యం,ఆధునికాంతర సాహిత్యం
2004-11కొంగ్రొత్త నాగరికత - సమాజ నిర్మాణం! ఇప్పటి మానవాళి ఏకీకరణ సంగ్రామం!వల్లభనేని అశ్వినీకుమార్‌సామాజిక శాస్త్రాలు
2005-05సిద్ధార్ధవల్లభనేని అశ్వినీకుమార్‌బౌద్ద మతం
2006-10నాగరికతవల్లభనేని అశ్వినీకుమార్‌దేశ చరిత్ర, నాగరికత
2008-10ఆనంద బౌద్ధంవల్లభనేని అశ్వినీకుమార్‌బౌద్ద మతం
2008-12కవి కళాకారుడు ‘విలియమ్‌ బ్లేక్‌’వల్లభనేని అశ్వినీకుమార్‌కళాకారుల జీవిత చరిత్ర
2010-01‘నెరుడా నిశ్శబ్దం’వల్లభనేని అశ్వినీకుమార్‌భాష
2010-03 బాధవల్లభనేని అశ్వినీకుమార్‌వినియుక్త శాస్త్రాలు
2010-05మతము ప్రపంచశాంతివల్లభనేని అశ్వినీకుమార్‌మతం