రాజగోపాలరావు - జాబితా

సం - నెలవిషయమురచయితవర్గీకరణ
1994-02విస్మృతాంధ్రుడు ఆచార్య అన్నపరెడ్డి వెంకటేశ్వరరెడ్డిఎమ్ రాజగోపాలరావుమతాధిపతుల జీవిత చరిత్ర
1994-09మహాయాన అభివృద్ధి : ముఖ్య ధర్మాలుఎమ్ రాజగోపాలరావుబౌద్ద మతం
1995-04ఆచార్య నాగార్జునుని మాధ్యమిక కారికఎమ్ రాజగోపాలరావుబౌద్ద మతం
1995-05ఆచార్య నాగార్జున మధ్యమ కారిక బుద్ధ వందనంఎమ్ రాజగోపాలరావుబౌద్ద మతం
1995-06ఆచార్య నాగార్జున : మధ్యమ కారికఎమ్ రాజగోపాలరావుబౌద్ద మతం
1995-07ఆచార్య నాగార్జున : మధ్యమ కారిక (పథం పరిచ్చేదం ప్రత్యయ పరీక్షరాజగోపాలరావుబౌద్ద మతం
2002-05మాధ్యమిక శూన్యతఎమ్ రాజగోపాలరావుబౌద్ద మతం
2004-05బౌద్ధ ప్రపంచం నూతన రీతులుఎమ్ రాజగోపాలరావుబౌద్ద మతం
2005-05భారతదేశంలో బౌద్ధంఎమ్ రాజగోపాలరావుబౌద్ద మతం