రవీంద్రనాధ్ ఆలపాటి - జాబితా

సం - నెలవిషయమురచయితవర్గీకరణ
1991-07మనిషిని కుంగదీస్తే మత్తు మందులురవీంద్రనాధ్ ఆలపాటివినియుక్త శాస్త్రాలు
1991-12సర్వే సర్వత్ర విలువల విధ్వంసంరవీంద్రనాధ్ ఆలపాటిసామాజిక శాస్త్రాలు
1992-01నాదబ్రహ్మ బీదోవెన్ రవీంద్రనాధ్ ఆలపాటి
1992-05సత్యమా సాపేక్షకమారవీంద్రనాధ్ ఆలపాటివినియుక్త శాస్త్రాలు
1993-03బహుముఖ రామాయణంరవీంద్రనాధ్ ఆలపాటిభారతీయ సాహిత్యం ఫై విమర్శ
1994-04ప్రేమాయణం రసాయనికమా?రవీంద్రనాధ్ ఆలపాటిమహిళలు, సెక్స్ సమస్యలు
1994-11ప్లాటో డై కారల్‌ పాపర్‌రవీంద్రనాధ్ ఆలపాటిసామాజిక శాస్త్రవేత్తల జీవిత చరిత్ర
1995-03సంకా కుందన్‌లాల్‌ సగైల్‌రవీంద్రనాధ్ ఆలపాటిసంగీతం
1996-03శ్రద్ధాంజలి (రవీంద్రనాధ్ ఆలపాటి మరణం)మిసిమిచరిత్రకారుల జీవిత చరిత్ర
1996-11ధర్మరాజు విదురుని కొడుకా? భావ పరిశీలన : రవీంద్రనాధ్ ఆలపాటిరవీంద్రనాధ్ ఆలపాటిభారతీయ సాహిత్యం ఫై విమర్శ
1997-02విలువల పరివర్తనలో మహాభారతం ఒక మైలురాయి అనుశీలన రవీంద్రనాధ్ ఆలపాటిరవీంద్రనాధ్ ఆలపాటిభారతీయ సాహిత్యం ఫై విమర్శ
1998-02శ్రద్ధాంజలి రవీంద్రనాధ్ ఆలపాటిగారికిసామాజిక శాస్త్రవేత్తల జీవిత చరిత్ర