మువ్వల సుబ్బరామయ్య - జాబితా

సం - నెలవిషయమురచయితవర్గీకరణ
1998-04సాహిత్య సేవలో ప్రచురణ రంగ త్రిమూర్తులు వావిళ్ళ రామస్వామి శాస్త్రులు, వెంకటేశ్వర శాస్త్రులు, మానవల్లి రామకృష్ణకవిమువ్వల సుబ్బరామయ్యసాహిత్య వేత్తల జీవిత చరిత్ర
1999-04వందేళ్ళ డా కట్టమంచి ముసలమ్మ మరణంమువ్వల సుబ్బరామయ్యతెలుగు కవిత్వం ఫై విమర్శ
2000-05కాశీనాథుని నాగేశ్వరరావు పంతులుమువ్వల సుబ్బరామయ్యసాహిత్య వేత్తల జీవిత చరిత్ర
2002-12సాహిత్యాకాశంలో ఉరుములు మెరుపులుమువ్వల సుబ్బరామయ్యతెలుగు కవిత్వం ఫై విమర్శ
2005-04మేడమ్‌ హెచ్‌పి బ్లావట్‌స్కిమువ్వల సుబ్బరామయ్యతత్వవేత్తల జీవిత చరిత్ర
2008-11ఋగ్వేద సహితమువ్వల సుబ్బరామయ్యహిందూ మతం