మాకినీడి సూర్య భాస్కర్‌ - జాబితా

సం - నెలవిషయమురచయితవర్గీకరణ
1992-07బ్రెయిన్‌ డ్రెయిన్‌మాకినీడి సూర్య భాస్కర్‌సామాజిక శాస్త్రవేత్తల జీవిత చరిత్ర
1992-12కవిత్వంలో పద చిత్రాలు పదనిసలుమాకినీడి సూర్య భాస్కర్‌తెలుగు కవిత్వం ఫై విమర్శ
1993-06నెహ్రూ గాంధీ సంస్థానంమాకినీడి సూర్య భాస్కర్‌సామాజిక శాస్త్రవేత్తల జీవిత చరిత్ర
1994-01కళా శాస్త్ర దర్సనం భిన్న దృక్పదం మాకినీడి సూర్య భాస్కర్‌
1994-02భారత పునరుజ్జీవన ప్రదాతలైన కొందరు పాశ్చాత్యులుమాకినీడి సూర్య భాస్కర్‌సామాజిక శాస్త్రవేత్తల జీవిత చరిత్ర
1994-03ఆధునిక చిత్రకళమాకినీడి సూర్య భాస్కర్‌చిత్రకళ
1994-05క్యుభిజం మాకినీడి సూర్య భాస్కర్‌
1994-07రేఖలు వాటి ప్రాముఖ్యముమాకినీడి సూర్య భాస్కర్‌చిత్రకళ
1994-10మానవ నాగరికతా వికాసం ఆయుధాల పాత్రమాకినీడి సూర్య భాస్కర్‌దేశ చరిత్ర, నాగరికత
1996-09చిత్రకళా దాంపత్యంమాకినీడి సూర్య భాస్కర్‌చిత్రకళ
1996-10చిత్రాకలా దాంపత్యం మాకినీడి సూర్య భాస్కర్‌
1997-06చిరస్మరణీయుడు దామెర్లమాకినీడి సూర్య భాస్కర్‌కళాకారుల జీవిత చరిత్ర
2001-11కళాసాహితి సభ, సాహిత్యంమాకినీడి సూర్య భాస్కర్‌కళలు,వినోదం
2003-08(కాంతి కిరణాలు)రంగులు ప్రభావాలుమాకినీడి సూర్య భాస్కర్‌శుద్ధ శాస్త్రాలు
2006-01బౌద్ధ సాహిత్యానికి కానుక ‘సంఘం శరణం గచ్ఛామి’మాకినీడి సూర్య భాస్కర్‌బౌద్ద మతం