మతాధిపతుల జీవిత చరిత్ర - జాబితా

సం - నెలవిషయమురచయితవర్గీకరణ
1994-02విస్మృతాంధ్రుడు ఆచార్య అన్నపరెడ్డి వెంకటేశ్వరరెడ్డిఎమ్ రాజగోపాలరావుమతాధిపతుల జీవిత చరిత్ర
1996-02(అశోకుని కుమారుడు)సంజీవదేవ్‌‌మతాధిపతుల జీవిత చరిత్ర
1997-10ఓ యువతి, ఓ అమ్మమదర్‌ థెరిసామతాధిపతుల జీవిత చరిత్ర
1998-02జీసస్‌ క్రీపూ12వ, సంవత్సరంలో జన్మించాడుమిసిమిమతాధిపతుల జీవిత చరిత్ర
1999-05ఆనంద భిక్షువుయు ఎ నరసింహమూర్తిమతాధిపతుల జీవిత చరిత్ర
2000-01అశ్వఘోషుడు కాళిదాసుటి రవిచంద్‌‌మతాధిపతుల జీవిత చరిత్ర
2000-07హిందూ సంస్కర్త దయానంద సరస్వతిశివలింగంమతాధిపతుల జీవిత చరిత్ర
2003-05దలైలామామతాధిపతుల జీవిత చరిత్ర
2004-11విగ్రహ విధ్వంసకుడు దెరిద్రాబి తిరుపతిరావుమతాధిపతుల జీవిత చరిత్ర
2009-10ఖాసీ సమాజం వారి ఆచారాలు నమ్మకాలుపోలి విజయరాఘవరెడ్డిమతాధిపతుల జీవిత చరిత్ర