బొమ్మకంటి శ్రీనివాసాచార్యులు - జాబితా

సం - నెలవిషయమురచయితవర్గీకరణ
1993-01తెలుగు సాహిత్యంలో కొన్ని నిజాలుబొమ్మకంటి శ్రీనివాసాచార్యులుసాహిత్యం,ఆధునికాంతర సాహిత్యం
1994-05భారతీయ దర్శనాలు పరిచయం బొమ్మకంటి శ్రీనివాసాచార్యులు
1994-06చార్వాక (లోకాయత) దర్శనంబొమ్మకంటి శ్రీనివాసాచార్యులుబౌద్ద మతం
1994-08శ్రీ దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రిబొమ్మకంటి శ్రీనివాసాచార్యులుతెలుగు కవిత్వం ఫై విమర్శ
1996-04సాహిత్యంలో విలువలుబొమ్మకంటి శ్రీనివాసాచార్యులుసాహిత్యం,ఆధునికాంతర సాహిత్యం
1998-01కవిత్వంలో అనిర్వచనీయతబొమ్మకంటి శ్రీనివాసాచార్యులు,చిరుమామిళ్ళ సుబ్బారావుతెలుగు కవిత్వం ఫై విమర్శ