బి తిరుపతిరావు - జాబితా

సం - నెలవిషయమురచయితవర్గీకరణ
1993-05సూపర్‌మేన్‌ తత్త్వవేత్త నీషేబి తిరుపతిరావుతత్వశాస్త్రం
1996-08మార్క్సుజ్‌ కళాత్మక కోణంబి తిరుపతిరావుకళలు,వినోదం
1997-02 కథనమే జ్ఞానమార్గం టోని మరిసన్‌,అను: బి తిరుపతిరావుసాహిత్యం,ఆధునికాంతర సాహిత్యం
1997-03ఇతిహాసపు జ్ఞాపక శకలాలు డెరిక్‌ వాల్కాట్‌,అను: బి తిరుపతిరావుదేశ చరిత్ర, నాగరికత
1997-04వర్తమాన అన్వేషణలో ఆక్టలియోపాజ్ఆక్టలియోపాజ్‌,అను: బి తిరుపతిరావుసాహిత్యం,ఆధునికాంతర సాహిత్యం
1997-05రచన అస్తిత్వం నాదిన్‌ గోర్దైమర్‌,అను: బి తిరుపతిరావుసాహిత్యం,ఆధునికాంతర సాహిత్యం
1997-10నాకు తెలియదు విస్లావా సింబోర్‌స్క,అను: బి తిరుపతిరావుసాహిత్యం,ఆధునికాంతర సాహిత్యం
2000-01వ్యాఖ్యాన శాస్త్రంబి తిరుపతిరావుసాహిత్యం,ఆధునికాంతర సాహిత్యం
2000-02ఉపశ్రేణివాద అధ్యయనాలుబి తిరుపతిరావుసాహిత్యం,ఆధునికాంతర సాహిత్యం
2000-03ప్రవచనంబి తిరుపతిరావుసాహిత్యం,ఆధునికాంతర సాహిత్యం
2000-05అంతర్వాచకత్వంబి తిరుపతిరావుసాహిత్యం,ఆధునికాంతర సాహిత్యం
2000-07ఆధునికానంతర మనో వైజ్ఞానిక శాస్త్రవేత్త జాక్‌లకాబి తిరుపతిరావుతత్వవేత్తల జీవిత చరిత్ర
2000-08ఆధునికానంతర మనో వైజ్ఞానిక శాస్త్రవేత్త జాక్‌లకాబి తిరుపతిరావు
2000-09ఫానన్‌వాదంబి తిరుపతిరావుసాహిత్యం,ఆధునికాంతర సాహిత్యం
2000-10పితృస్వామ్యంబి తిరుపతిరావుసామాజిక శాస్త్రాలు
2001-04కొన్ని భావనలు బి తిరుపతిరావుమనో విజ్ఞాన శాస్త్రం
2002-11సెకండ్‌ సెక్స్‌బి తిరుపతిరావుమహిళలు, సెక్స్ సమస్యలు
2003-10స్త్రీవాద నేపథ్యంలో కుప్పిలి పద్మ సాలభంజిక కథలుబి తిరుపతిరావుతెలుగు కథలఫై విమర్శ
2003-11జ్ఞానం శాస్త్రం కథనంబి తిరుపతిరావుసాధారణ విషయాలు
2004-11విగ్రహ విధ్వంసకుడు దెరిద్రాబి తిరుపతిరావుమతాధిపతుల జీవిత చరిత్ర