బి ఎస్‌ ఎల్‌ హనుమంతరావు - జాబితా

సం - నెలవిషయమురచయితవర్గీకరణ
1993-12భారతీయ విస్తృత విజ్ఞాన యుగము బి ఎస్‌ ఎల్‌ హనుమంతరావు
1994-02ద్రావిడ నాగరికతా విస్తరణబి ఎస్‌ ఎల్‌ హనుమంతరావుదేశ చరిత్ర, నాగరికత
1994-03ద్రావిడ నాగరికతా విస్తరణబి ఎస్‌ ఎల్‌ హనుమంతరావు
1994-07భారతదేశంలో కులవ్యవస్థ : పుట్టు పూర్వోత్తరాలుబి ఎస్‌ ఎల్‌ హనుమంతరావుహిందూ మతం
1999-03అవైదిక మతాలు, కుల వ్యవస్థపై డాబి ఎస్‌ ఎల్‌ హనుమంతరావు రచనలు : ఒక పరిశీలనటి రవిచంద్‌‌మతం
2004-05కల్లోల భారతంబి ఎస్‌ ఎల్‌ హనుమంతరావుదేశ చరిత్ర, నాగరికత
2006-01చరిత్ర పరిశోధనా జిజ్ఞాసువు బి ఎస్‌ ఎల్‌ హనుమంతరావుపి రామలక్ష్మిచరిత్రకారుల జీవిత చరిత్ర