పురాణం సుబ్రహ్మణ్యశర్మ - జాబితా

సం - నెలవిషయమురచయితవర్గీకరణ
1991-04మహాకవి గురజాడతో మధురవాణి త్వమేవాహంపురాణం సుబ్రహ్మణ్యశర్మతెలుగు వ్యంగ్యం, హాస్యం
1991-05మధురవానితో గురజాడ పురాణం సుబ్రహ్మణ్యశర్మ
1991-06మధురవాణితో శ్రీశ్రీపురాణం సుబ్రహ్మణ్యశర్మతెలుగు వ్యంగ్యం, హాస్యం
1991-0725 సం నిండిన ఇల్లాలి ముచ్చట్లు మర్మరింగ్స్‌పురాణం సుబ్రహ్మణ్యశర్మతెలుగు కథలఫై విమర్శ
1991-08శ్రీ శ్రీ తో మధురవాణి పురాణం సుబ్రహ్మణ్యశర్మ
1991-09విశ్వనాథవారితో మధురవాణిపురాణం సుబ్రహ్మణ్యశర్మతెలుగు వ్యంగ్యం, హాస్యం
1991-10విశ్వనాథవారితో మధురవాణిపురాణం సుబ్రహ్మణ్యశర్మ
1991-11వీరేశలింగంతో మధురవాణిపురాణం సుబ్రహ్మణ్యశర్మతెలుగు వ్యంగ్యం, హాస్యం
1991-12చలంతో మధురవాణిపురాణం సుబ్రహ్మణ్యశర్మతెలుగు వ్యంగ్యం, హాస్యం
1992-01వెంకతచాలంతో మధురవాణి పురాణం సుబ్రహ్మణ్యశర్మ
1992-02కవిరాజుతో మధురవాణిపురాణం సుబ్రహ్మణ్యశర్మతెలుగు వ్యంగ్యం, హాస్యం
1992-03త్రిపురనేనితో మధురవాణి పురాణం సుబ్రహ్మణ్యశర్మ
1992-05తాపీ ధర్మారావుతో మధురవాణిపురాణం సుబ్రహ్మణ్యశర్మ
1992-06తాపీ ధర్మారావుతో మధురవాణిపురాణం సుబ్రహ్మణ్యశర్మతెలుగు వ్యంగ్యం, హాస్యం
1992-07రామలింగారెడ్డిగారితో మధురవాణిపురాణం సుబ్రహ్మణ్యశర్మతెలుగు వ్యంగ్యం, హాస్యం
1992-08రామలింగారెడ్డిగారితో మధురవాణిపురాణం సుబ్రహ్మణ్యశర్మ
1992-10నార్లతో మధురవాణిపురాణం సుబ్రహ్మణ్యశర్మతెలుగు వ్యంగ్యం, హాస్యం
1992-11నార్లతో మధురవాణిపురాణం సుబ్రహ్మణ్యశర్మ
1993-09కే.కే.తో మధురవాణి పురాణం సుబ్రహ్మణ్యశర్మ
1993-11కే.కే.తో మధురవాణి పురాణం సుబ్రహ్మణ్యశర్మ
1994-02కథానాయకుడు ‘చాసో’పురాణం సుబ్రహ్మణ్యశర్మతెలుగు కథలఫై విమర్శ
1996-01అత్తలుపురాణం సుబ్రహ్మణ్యశర్మతెలుగు వ్యంగ్యం, హాస్యం
1996-02హనీమూన్‌ హావర్సు అను పడకటింటి ముచ్చట్లుపురాణం సుబ్రహ్మణ్యశర్మతెలుగు వ్యంగ్యం, హాస్యం
1996-03మరొక భాషా విప్లవం రావాలిపురాణం సుబ్రహ్మణ్యశర్మభాష
1996-04పోస్ట్‌మేన్‌, మరియు తెలుగు కుక్కలుపురాణం సుబ్రహ్మణ్యశర్మతెలుగు వ్యంగ్యం, హాస్యం
1996-05దుస్తులు (డ్రసెస్‌)పురాణం సుబ్రహ్మణ్యశర్మమహిళలు, సెక్స్ సమస్యలు
1996-06‘శ్రీమతి’ అడివి బాపిరాజుతో మధురవాణిపురాణం సుబ్రహ్మణ్యశర్మతెలుగు వ్యంగ్యం, హాస్యం
1996-08‘జాషువా’తో మధురవాణిపురాణం సుబ్రహ్మణ్యశర్మతెలుగు వ్యంగ్యం, హాస్యం
1996-10వరదతో మధురవాణిపురాణం సుబ్రహ్మణ్యశర్మతెలుగు వ్యంగ్యం, హాస్యం
1996-11డాక్టర్లుపురాణం సుబ్రహ్మణ్యశర్మతెలుగు వ్యంగ్యం, హాస్యం
1996-12కత్తికోతల కబుర్లుపురాణం సుబ్రహ్మణ్యశర్మతెలుగు వ్యంగ్యం, హాస్యం