నాగసూరి వేణుగోపాల్‌ - జాబితా

సం - నెలవిషయమురచయితవర్గీకరణ
1996-03‘జాబిలి’ నాటకంలో నార్ల చెప్పేదేమిటి?నాగసూరి వేణుగోపాల్‌తెలుగు నాటకం ఫై విమర్శ
1998-04నరకంలో శ్రీరామచంద్రుడునాగసూరి వేణుగోపాల్‌తెలుగు వ్యంగ్యం, హాస్యం
1998-07సాహిత్యంలో సైన్సు టెక్నాలజీనాగసూరి వేణుగోపాల్‌సాహిత్య విమర్శ
1998-08స్కూట్రి నోలకు ద్రవ్యరాశినాగసూరి వేణుగోపాల్‌వినియుక్త శాస్త్రాలు
1998-10పరిశోధనను నిరంతరం ప్రభావితం చేస్తున్న ఎలక్ట్రాన్‌నాగసూరి వేణుగోపాల్‌శుద్ధ శాస్త్రాలు
1999-01టివీతో మనమా! మనతో టివియానాగసూరి వేణుగోపాల్‌సామాజిక శాస్త్రాలు
1999-06సైన్సు, మన ఆధ్యాత్మిక జీవన కాలుష్యం అను: నాగసూరి వేణుగోపాల్‌రాజారామన్నవినియుక్త శాస్త్రాలు
2000-07నార్ల బాటనాగసూరి వేణుగోపాల్‌తెలుగు కవిత్వం ఫై విమర్శ
2001-04పాపులర్‌ సైన్సు ఎంతవరకు పాపులర్‌నాగసూరి వేణుగోపాల్‌వినియుక్త శాస్త్రాలు
2001-05పద్దెనిమిది, పంతొమ్మిది శతాబ్దాలలో భౌతిక, గణిత శాస్త్రాల ప్రగతినాగసూరి వేణుగోపాల్‌శుద్ధ శాస్త్రాలు
2001-06పద్దెనిమిది, పంతొమ్మిది శతాబ్దాలలో రసాయన, జీవ శాస్త్రాల ప్రగతినాగసూరి వేణుగోపాల్‌శుద్ధ శాస్త్రాలు
2001-07శతాబ్దంతోపాటు తీరు మారిన పరిశోధననాగసూరి వేణుగోపాల్‌సాహిత్యం,ఆధునికాంతర సాహిత్యం
2001-10కాలుష్యం కోరల్లో వృక్షజాలంనాగసూరి వేణుగోపాల్‌వినియుక్త శాస్త్రాలు
2001-11కవిత్వంగా సైన్సునాగసూరి వేణుగోపాల్‌తెలుగు కవిత్వం ఫై విమర్శ
2002-03తనదాకా వస్తేనాగసూరి వేణుగోపాల్‌వినియుక్త శాస్త్రాలు
2002-04ప్రపంచం గర్వించదగ్గ భారతీయ జీవ భౌతిక శాస్త్రవేత్త జిఎన్‌ రామచంద్రనాగసూరి వేణుగోపాల్‌శాస్త్రవేత్తల, ఇంజనీర్ల, వైద్యుల జీవిత చరిత్ర
2003-06పత్రిక, ప్రసార మాధ్యమాల్లో తెలుగునాగసూరి వేణుగోపాల్‌భాష
2005-03సైన్సు మానవతావాదం అను: నాగసూరి వేణుగోపాల్‌హెచ్‌ నరసింహమూర్తివినియుక్త శాస్త్రాలు
2005-06మూఢనమ్మకం సైన్సుయలవర్తి నాయుడమ్మ,అను: నాగసూరి వేణుగోపాల్‌శుద్ధ శాస్త్రాలు