నరేష్‌ నున్నా - జాబితా

సం - నెలవిషయమురచయితవర్గీకరణ
1997-09 టెలిఫోన్‌ తీగలోంచి వర్ణా వర్ణాలుగా కొన్ని మాటలు!అను: నరేష్‌ నున్నాసామాజిక శాస్త్రాలు
1997-10రెండు వైరుధ్య ప్రపంచాలు వంతెనై నిలిచిన రెండు కవితా ఖండికలునరేష్‌ నున్నాతెలుగు కవిత్వం ఫై విమర్శ
1997-12ప్రతిభావంతంగా పాక్షిక సత్యం కేశవరెడ్డి రాముడుండాడు రాజ్యం వుండాది గ్రంథ సమీక్షనరేష్‌ నున్నాతెలుగు నవల ఫై విమర్శ
1998-03తెలుగు నేలపై నవలకు స్థానం ఉందానరేష్‌ నున్నాతెలుగు కథలఫై విమర్శ
2000-06‘నూతి’లో గొంతుకల 20వ శతాబ్దపు తెలుగు కవిత్వం!నరేష్‌ నున్నాతెలుగు కవిత్వం ఫై విమర్శ
2003-02వేయి పడగల నీడన భావి భారతంనరేష్‌ నున్నాతెలుగు నవల ఫై విమర్శ