దేవరాజు మహారాజు - జాబితా

సం - నెలవిషయమురచయితవర్గీకరణ
1997-11తమిళ విప్లవకవి భారతీదాసన్‌ స్మృతిలోదేవరాజు మహారాజుభారతీయ సాహిత్యం ఫై విమర్శ
1998-01మనిషిని కాపాడుకుందాందేవరాజు మహారాజుశుద్ధ శాస్త్రాలు
1998-10శాస్త్రీయ విజ్ఞానమే కాదు, శాస్త్రీయ దృక్పథం కూడ ముఖ్యందేవరాజు మహారాజుశుద్ధ శాస్త్రాలు
1999-01పునరపి జననం పునరపి మరణం?దేవరాజు మహారాజువినియుక్త శాస్త్రాలు
1999-05జీవపరిణామ క్రమం-దేవుడుదేవరాజు మహారాజు
1999-07మహా విదూషకుడి మహోపన్యాసందేవరాజు మహారాజుపాశ్చాత్య సాహిత్యం ఫై విమర్శ
1999-08వైజ్ఞానిక స్పృహలేని జాతి నిర్వీర్యమౌతుందిదేవరాజు మహారాజుశుద్ధ శాస్త్రాలు
1999-09మానసిక దౌర్బల్యం సమాజానికి చేటుదేవరాజు మహారాజుసామాజిక శాస్త్రాలు
2000-0321వ శతాబ్దం తెలుగు కథదేవరాజు మహారాజుతెలుగు కథలఫై విమర్శ
2000-07జీవజాతుల పునఃసృష్టిదేవరాజు మహారాజుశుద్ధ శాస్త్రాలు
2000-11మానవ విజయ విహారందేవరాజు మహారాజువినియుక్త శాస్త్రాలు
2001-06మానవ జీవన సర్వస్వం జీనోమ్‌ ప్రాజెక్టుదేవరాజు మహారాజుశుద్ధ శాస్త్రాలు
2001-10వృద్ధాప్యం ఒక శాపం కారాదుదేవరాజు మహారాజువినియుక్త శాస్త్రాలు
2003-07సంగీతంతో సాంస్కృతిక దౌత్యందేవరాజు మహారాజుసంగీతం
2003-09ఆత్మలో స్థాపితమైన రమణ మహర్షిదేవరాజు మహారాజుతత్వవేత్తల జీవిత చరిత్ర
2003-12రచన ఒక మహా రసాయనిక చర్యదేవరాజు మహారాజుసాహిత్య విమర్శ
2004-11సమాజ పురోగతికి గ్రంథాలయాలుదేవరాజు మహారాజుసాధారణ విషయాలు
2005-06చిత్త ప్రసాద్‌ ఆంతర్యంలో శ్రమైక జీవన సౌందర్యందేవరాజు మహారాజువినియుక్త శాస్త్రాలు
2005-09పొట్లపల్లి రామారావు భావవల్లరిదేవరాజు మహారాజుసాహిత్యం,ఆధునికాంతర సాహిత్యం
2007-11మరో జన్మ మరో ఆత్మ మరో యాత్ర నిజమేనా?దేవరాజు మహారాజుతత్వశాస్త్రం
2008-08ఆక్వా సాగు కొన్ని సమస్యలుదేవరాజు మహారాజువినియుక్త శాస్త్రాలు
2010-03ఇరుకుదారి దీర్ఘకాలందేవరాజు మహారాజుసినిమా