జి వి కృష్ణారావు - జాబితా

సం - నెలవిషయమురచయితవర్గీకరణ
1990-11యుగయుగాలుగా భావ ప్రపంచాన్ని ఉర్రూతలూపుతున్న ఆచార్య నాగార్జునుడుజి వి కృష్ణారావుబౌద్ద మతం
1990-12యుగయుగాలుగా భావ ప్రపంచాన్ని ఉర్రూతలూపుతున్న ఆచార్య నాగార్జునుడుజి వి కృష్ణారావు
1991-02 సాహిత్యంలో వ్యక్తి చేతనజి వి కృష్ణారావుసాహిత్య విమర్శ
1991-11సాహిత్య భవితవ్యంజి వి కృష్ణారావుతెలుగు కవిత్వం ఫై విమర్శ
1992-10పేరిగాడుజి వి కృష్ణారావుతెలుగు కవిత్వం ఫై విమర్శ
1992-11బొమ్మ ఏడ్చింది (జి వి కృష్ణారావుగారి నాటిక)అన్నపరెడ్డి వెంకటేశ్వరరెడ్డితెలుగు నాటకం ఫై విమర్శ
1993-02కళా పూర్ణోదయము కథా సంవిధాన వైచిత్రిజి వి కృష్ణారావుతెలుగులో ఇతర రచనలు
1993-06స్వప్న శిల్పము ధ్వనిజి వి కృష్ణారావుమనో విజ్ఞాన శాస్త్రం
1995-07కావ్య జగత్తుజి వి కృష్ణారావుభాష
1995-08కావ్య జగత్తుజి వి కృష్ణారావు
1998-02రష్యాలో రైతుజి వి కృష్ణారావుసామాజిక శాస్త్రవేత్తల జీవిత చరిత్ర
1999-09డాక్టరు జి వి కృష్ణారావు రచనలు : తాత్విక దృక్పథంజి వెంకటస్వామితెలుగు కవిత్వం ఫై విమర్శ