జానమద్ది హనుమచ్ఛాస్త్రి - జాబితా

సం - నెలవిషయమురచయితవర్గీకరణ
1994-09బహు విజ్ఞాన సంధాత సర్‌ విలియం జోన్స్‌జానమద్ది హనుమచ్ఛాస్త్రిసాహిత్య వేత్తల జీవిత చరిత్ర
1996-01ఉయ్యాలవాడ నరసింహారెడ్డిజానమద్ది హనుమచ్ఛాస్త్రిసామాజిక శాస్త్రవేత్తల జీవిత చరిత్ర
1997-02విస్తృత భారత మిత్రుడు సర్‌ మోనియర్‌ విలియమ్స్‌జానమద్ది హనుమచ్ఛాస్త్రిసాహిత్య వేత్తల జీవిత చరిత్ర
1997-03తెలుగు సూర్యుడు సిపిబ్రౌన్‌ (1798 1884)జానమద్ది హనుమచ్ఛాస్త్రిభాషావేత్తల జీవిత చరిత్ర.8
1999-04భాషా కుటుంబం జంతు ప్రపంచంజానమద్ది హనుమచ్ఛాస్త్రిశుద్ధ శాస్త్రాలు
1999-08పుస్తకం పుట్టుకజానమద్ది హనుమచ్ఛాస్త్రిసాధారణ విషయాలు
2000-03మహాప్రజ్ఞానిధి అశుతోష్‌ ముఖర్జీజానమద్ది హనుమచ్ఛాస్త్రిసాహిత్య వేత్తల జీవిత చరిత్ర
2000-08చిత్ర కళావధాని బికెశ్రీనివాస శర్మజానమద్ది హనుమచ్ఛాస్త్రికళాకారుల జీవిత చరిత్ర
2001-09మంత్రి మినిష్టరీలు ఎలా వచ్చారుజానమద్ది హనుమచ్ఛాస్త్రిసామాజిక శాస్త్రాలు
2002-09విశ్వ విద్యాలయాలు అకాడమీలుజానమద్ది హనుమచ్ఛాస్త్రివిద్య
2004-05బౌద్ధ కళా నిక్షేపం సాంచిజానమద్ది హనుమచ్ఛాస్త్రిబౌద్ద మతం
2004-10మహా మహోపాధ్యాయుడు బిరుదు పుట్టుకజానమద్ది హనుమచ్ఛాస్త్రిసాహిత్య వేత్తల జీవిత చరిత్ర
2008-02సర్వమతసార సర్వస్వం సూఫీజంజానమద్ది హనుమచ్ఛాస్త్రిమతం
2008-05ధర్మనంద కోశాంబిజానమద్ది హనుమచ్ఛాస్త్రిచరిత్రకారుల జీవిత చరిత్ర
2010-02వృక్ష విన్యాసంజానమద్ది హనుమచ్ఛాస్త్రిశాస్త్రవేత్తల, ఇంజనీర్ల, వైద్యుల జీవిత చరిత్ర