కొండిపర్తి శేషగిరిరావు - జాబితా

సం - నెలవిషయమురచయితవర్గీకరణ
1992-12రసదృష్టిలో సౌందర్య సాంకేతిక పదాలుకొండిపర్తి శేషగిరిరావుమహిళలు, సెక్స్ సమస్యలు
1993-03సంగీతంలో సాంకేతిక పదాలుకొండిపర్తి శేషగిరిరావుసంగీతం
1995-11శూన్యముకొండిపర్తి శేషగిరిరావుకళలు,వినోదం
1996-12గౌతమ బుద్ధుడు సోక్రటీస్‌కొండిపర్తి శేషగిరిరావుబౌద్ద మతం
1998-06కోయిల మధుర నాదంలోకొండిపర్తి శేషగిరిరావుసంగీతం
1998-08రససృష్టిలో మోహంకొండిపర్తి శేషగిరిరావుమహిళలు, సెక్స్ సమస్యలు
1999-03జిజ్ఞాసలో భావనకొండిపర్తి శేషగిరిరావుకళలు,వినోదం
2000-04సత్య దృష్టికొండిపర్తి శేషగిరిరావుమనో విజ్ఞాన శాస్త్రం
2001-09రూప కళల్లో నగ్నత అశ్లీలతకొండిపర్తి శేషగిరిరావుకళలు,వినోదం