కాకాని చక్రపాణి - జాబితా

సం - నెలవిషయమురచయితవర్గీకరణ
1990-11కాకాని చక్రపాణి (సేకరణ) మాతృదేవోభవడి చంద్రశేఖరరెడ్డితెలుగు కవిత్వం ఫై విమర్శ
1992-05కాకాని చక్రపాణి (సేకరణ) భౌతికశాస్త్ర గమనండి చంద్రశేఖరరెడ్డిశుద్ధ శాస్త్రాలు
1992-09టావో ఆధునిక భౌతిక శాస్త్రంకాకాని చక్రపాణి,డి చంద్రశేఖరరెడ్డివినియుక్త శాస్త్రాలు
1992-10కాకాని చక్రపాణి (అను) అవగాహన అనుభవం లేక తెలుసుకోవడం చూడటండి చంద్రశేఖరరెడ్డితత్వశాస్త్రం
1992-11ప్రజాదరణ పీడితుడు శరచ్చంద్రుడు బబతోష్ చటర్జీ,అను: కాకాని చక్రపాణి ,డి చంద్రశేఖరరెడ్డిసాహిత్య వేత్తల జీవిత చరిత్ర
1992-12నేరము శిక్ష (కిరణ్‌ జత ఆమ్లావాలియా)డి చంద్రశేఖరరెడ్డి,కాకాని చక్రపాణి (సేకరణ)సామాజిక శాస్త్రవేత్తల జీవిత చరిత్ర
1996-07గ్రహాంతర వాసులున్నారా?డి చంద్రశేఖరరెడ్డి,కాకాని చక్రపాణివినియుక్త శాస్త్రాలు
1996-10యంత్రాలు ఆలోచించగలవా?కాకాని చక్రపాణి,డి చంద్రశేఖరరెడ్డివినియుక్త శాస్త్రాలు
1996-11బాల్జాక్‌కాకాని చక్రపాణి,డి చంద్రశేఖరరెడ్డిపాశ్చాత్య సాహిత్యం ఫై విమర్శ
1997-08 శూన్యాన్ని పూరించేది కవిత్వం బ్రాడ్క్సి,అను: డి చంద్రశేఖరరెడ్డి,కాకాని చక్రపాణితెలుగు కవిత్వం ఫై విమర్శ
1997-12క్లాడ్‌ సీమన్‌కాకాని చక్రపాణి,డి చంద్రశేఖరరెడ్డిపాశ్చాత్య సాహిత్యం ఫై విమర్శ