ఏటుకూరి బలరామమూర్తి - జాబితా

సం - నెలవిషయమురచయితవర్గీకరణ
1991-12శూన్యవాదంఏటుకూరి బలరామమూర్తిమనో విజ్ఞాన శాస్త్రం
1994-10నిరీశ్వర సౌఖ్యం నుండి సేశ్వర సాంఖ్యానికిఏటుకూరి బలరామమూర్తిబౌద్ద మతం
1994-11నిరీశ్వర సౌఖ్యం నుండి సేశ్వర సాంఖ్యానికిఏటుకూరి బలరామమూర్తి
1995-08గ్రీక్‌ తాత్త్విక చింతనఏటుకూరి బలరామమూర్తితత్వశాస్త్రం
1995-09అణువాదులుఏటుకూరి బలరామమూర్తిశుద్ధ శాస్త్రాలు
1995-10ముగ్గురు తత్త్వవేత్తలు (సోక్రటీస్‌,ప్లేటో,ఆరిస్టాటిల్‌)ఏటుకూరి బలరామమూర్తితత్వవేత్తల జీవిత చరిత్ర
1996-05మార్కి ్సస్టు మేధావి, ప్రముఖ చరిత్రకారుడు ఏటుకూరి బలరామమూర్తిటి రవిచంద్‌‌చరిత్రకారుల జీవిత చరిత్ర