ఎస్‌ ఎ మహమ్మద్‌ - జాబితా

సం - నెలవిషయమురచయితవర్గీకరణ
1998-01ప్రజా విదూషకుడి ప్రబోధంఎస్‌ ఎ మహమ్మద్‌తెలుగు కథలఫై విమర్శ
1998-07అంతరంగపు చిక్కుదారుల అక్షర చిత్రాలు గీసిన కవిఎస్‌ ఎ మహమ్మద్‌తెలుగు కవిత్వం ఫై విమర్శ
1998-11జాప్రాల్‌ సాత్ర ఎస్‌ ఎ మహమ్మద్‌ఏండర్సు ఆస్టర్లింగ్‌పాశ్చాత్య సాహిత్యం ఫై విమర్శ
1999-01ఆధునిక గ్రీకు సంప్రదాయం జార్సిస్‌ సెఫరిస్‌,అను: ఎస్‌ ఎ మహమ్మద్‌సాహిత్య వేత్తల జీవిత చరిత్ర
1999-04కవి శాస్త్రవేతసెంట్‌ జాన్ పెర్స్ ,అను: ఎస్‌ ఎ మహమ్మద్‌శాస్త్రవేత్తల, ఇంజనీర్ల, వైద్యుల జీవిత చరిత్ర
1999-07కట్టు కథల విధ్వంసంఎస్‌ ఎ మహమ్మద్‌తెలుగు కథలఫై విమర్శ
2002-06అసహనానికి ప్రతికూల కవిత్వం సీమస్‌ హీని,అను: ఎస్‌ ఎ మహమ్మద్‌పాశ్చాత్య సాహిత్యం ఫై విమర్శ