అను: యు ఎ నరసింహమూర్తి - జాబితా

సం - నెలవిషయమురచయితవర్గీకరణ
1999-03కథ కథకుడు ఇవో ఆండ్రల్‌,అను: యు ఎ నరసింహమూర్తితెలుగు కథలఫై విమర్శ
1999-07రచయిత శిల్పము ఆల్బర్ట్‌ కామూ,అను: యు ఎ నరసింహమూర్తిపాశ్చాత్య సాహిత్యం ఫై విమర్శ
2000-02రాజకీయంగా ప్రధానమైన కోరిక లేమిటి? బెర్ట్రాండ్ రసెల్,అను: యు ఎ నరసింహమూర్తిసామాజిక శాస్త్రాలు
2000-05కవిత్వము విశ్వజనీనత టి ఎస్‌ ఇలియట్‌,అను: యు ఎ నరసింహమూర్తితెలుగు కవిత్వం ఫై విమర్శ
2000-10ఇంకా ఉంది గుంటర్‌ గ్రాస్‌,అను: యు ఎ నరసింహమూర్తిపాశ్చాత్య సాహిత్యం ఫై విమర్శ
2001-01చైనా నవల పెరల్‌ ఎస్‌ బక్‌,అను: యు ఎ నరసింహమూర్తిపాశ్చాత్య సాహిత్యం ఫై విమర్శ
2001-12అమెరికా సాహిత్య భీతి సింక్లియర్‌ లూయిస్‌,అను: యు ఎ నరసింహమూర్తిపాశ్చాత్య సాహిత్యం ఫై విమర్శ
2002-04శరీరము ఆత్మ అను: యు ఎ నరసింహమూర్తిహెన్రీ బెర్గ్‌సన్‌వినియుక్త శాస్త్రాలు
2002-08స్వప్న సాక్షాత్కారం అను: యు ఎ నరసింహమూర్తివిలియం బట్లర్‌ ఈట్సుతత్వవేత్తల జీవిత చరిత్ర