అద్దంకి శ్రీనివాస్‌ - జాబితా

సం - నెలవిషయమురచయితవర్గీకరణ
1998-06ప్రస్తుత కథా రచనలో మాండలిక భాష అవసరమా?అద్దంకి శ్రీనివాస్‌తెలుగు కథలఫై విమర్శ
1998-11రచనా చణత్వ ముద్ర ఆరుద్రఅద్దంకి శ్రీనివాస్‌తెలుగు కవిత్వం ఫై విమర్శ
1999-09కవితాపయోనిధి దాశరధిఅద్దంకి శ్రీనివాస్‌తెలుగు కవిత్వం ఫై విమర్శ
1999-10కవితా పయోనిది దాసరడిఅద్దంకి శ్రీనివాస్‌
2000-06బలివాడ కాంతారావు నవలలు ఇతివృత్తంఅద్దంకి శ్రీనివాస్‌తెలుగు నవల ఫై విమర్శ
2001-01తెలుగు సినీ సాహిత్యంలో పద్యంఅద్దంకి శ్రీనివాస్‌తెలుగు కవిత్వం ఫై విమర్శ
2001-10సాహితీ సుహృత్ప్రయుడు పోతనఅద్దంకి శ్రీనివాస్‌తెలుగు కవిత్వం ఫై విమర్శ
2005-09తెలుగు భాష సమగ్ర స్వరూపం తెలుగు వ్యుత్పత్తి పదకోశంఅద్దంకి శ్రీనివాస్‌భాష
2005-11ప్రాచీన తెలుగు సాహిత్యంలో ఆధునికతఅద్దంకి శ్రీనివాస్‌సాహిత్యం,ఆధునికాంతర సాహిత్యం
2008-07తెలుగులో నూతన పద నిర్మాణంరేమిల్లి వేంకట రామకృష్ణశాస్త్రి,అద్దంకి శ్రీనివాస్‌భాష
2009-02ప్రాచీన తెలుగు సాహిత్యంలో జానపదాంశాలుఅద్దంకి శ్రీనివాస్‌జానపద రంగం
2009-05అమ్రపాలి బౌద్ధ ధర్మంఅద్దంకి శ్రీనివాస్‌బౌద్ద మతం
2010-01కథానిక నిర్మాణ శిల్పంఅద్దంకి శ్రీనివాస్‌తెలుగు కథలఫై విమర్శ